• Orange Blossom Honey Travel Kit

  $12.99

  Orange Blossom Honey Travel Kit

  This gift set includes:

  1) Orange Blossom Honey 1.5 oz. Hand & Body Lotion

  1) Orange Blossom Honey 1.5 oz. Body Wash

  1) Orange Blossom Honey 1.5 oz. Gentle Cleansing Shampoo

  1) Orange Blossom Honey 1.5 oz. Weightless Hydrating Conditioner